Logo
Karanlık Modu  

2020 Avukat Ücret Tarifesi Türkiye Barolar Birliği


Resmi gazetenin 02.01.2020 tarihli ve 30996 sayılı yönetmeliği uyarınca 2020 asgari avukat ücret tarifesi yayınlanmıştır. Bu tarifeler, 02.01.2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.


Asgari Avukat Ücreti Nedir?


Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir


2020 Asgari Avukat Ücret Tarifesi

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1 450 ₺ Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
270 ₺ Takip eden her saat için
2 935 ₺ Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
460 ₺ Takip eden her saat için
3 935 ₺ Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)
435 ₺ Takip eden her saat için
4 685 ₺ Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenemesinde
5 Sözleşmeler ve benzeri belgelerinin hazırlanması
900 ₺ Kira sözleşmesi ve benzeri
2.730 ₺ Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması
1.375 ₺ Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1 685 ₺ Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için
2 1.130 ₺ a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için
270 ₺ b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için
3 5.075 ₺ Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için
4 2.265 ₺ Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için
5 Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
9.250 ₺ a) Duruşmasız ise
16.000 ₺ b) Duruşmalı ise
c) Konusu para olan işlerde ise ücret tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6 615 ₺ 6502 sayılı Kanunun 70inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar için tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise
Avukatlık Kanunun 35inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödencek Ücret
1 1.890 ₺ Yapı kooperatiflerinde
2 2.835 ₺ Anonim şirketlerde
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir
3 2.835 ₺ Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyeceklari aylık avukatlık ücreti
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1 Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için;
755 ₺ a) Duruşmasız ise
935 ₺ b) Duruşmalı ise
2 1.250 ₺ Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için
3 2.835 ₺ Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için
4 Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
1.890 ₺ a) Duruşması ise
2.450 ₺ b) Duruşmalı ise
5 1.700 ₺ Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilmeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1 600 ₺ İcra Dairelerinde yapılan takipler için
2 700 ₺ İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için
3 1.130 ₺ İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için
4 1.130 ₺ Tahliyeye ilişkin icra takipleri için
5 1.030 ₺ İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için
6 1.030 ₺ Ceza soruşturma evresinde takip edilen işleri için
7 1.450 ₺ Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
8 1.320 ₺ Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için
9 3.400 ₺ Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için
10 1.700 ₺ Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için
11 4.910 ₺ Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için
12 6.810 ₺ Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
13 3.400 ₺ Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
14 6.810 ₺ Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
15 1.890 ₺ 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için
16 İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
1.700 ₺ a) Duruşmasız ise
2.590 ₺ b) Duruşmalı ise
17 Bölge ve Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
2.810 ₺ a) İlk derecede görülen davalar için
1.700 ₺ b) İstinaf Yolu ile görülen bir duruşması olan işler için
3.400 ₺ c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için
18 Sayıştay'da görülen hesap yargılamaları için
3.000 ₺ a) Duruşmasız ise
4.950 ₺ b) Duruşmalı ise
19 4.950 ₺ Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için
20 Danıştay'da ilk derecede görülen davalar için
3.000 ₺ a) Duruşmasız ise
4.950 ₺ b) Duruşmalı ise
21 2.540 ₺ Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için
22 3.000 ₺ Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için
23 Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
10.500 ₺ a) Yüce Divan sıfatı ile bırakılan davalar
b) Bireysel başvuru
4.950 ₺ Duruşmalı işlerde
3.000 ₺ Duruşmasız işlerde
6.185 ₺ c) Diğer dava ve işler
Yargı Yerleri İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1 %15 ilk 40.000 ₺ için
2 %13 sonra gelen 50.000 ₺ için
3 %9,50 sonra gelen 90.000 ₺ için
4 %7 sonra gelen 250.000 ₺ için
5 %5 sonra gelen 620.000 ₺ için
6 %3,50 sonra gelen 775.000 ₺ için
7 %1,80 sonra gelen 1.275.000 ₺ için
8 %1 sonra gelen 3.100.000 ₺ için

Konusu Para Olan Davalar veya İcra Takipleri İçin Vekalet Ücreti Nasıl Hesaplanır ?


Sitemizin Vekalet Ücreti Hesaplatma sayfasını ziyaret ederek, dava ve dosya türünü seçerek vekalet ücreti hesaplayabilirsiniz.


Serbest Meslek Makbuzu Nasıl düzenlenir?


Sitemizin Serbest Meslek Makbuzu Hesaplatma sayfasını ziyaret ederek makbuzun düzenlenme şeklini, aldığınız brüt veya net ücrete göre hesap yapabilirsiniz.


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha Fazla Bilgi al.

Kabul Et